REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.melver.pl
obowiązujący dla umów zawartych po dniu 1-01-2021

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.melver.pl jest firma MELVER z siedzibą w Bytomiu przy ul. Składowa 2, o numerze NIP 6262639611 REGON 367176453 zwany dalej MELVER. Dane naszej firmy są do zweryfikowanie na stronie CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) pod adresem internetowym : https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.melver.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

2. DEFINICJE

2.1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MELVER, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6262639611, REGON 367176453

2.2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.melver.pl

2.5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

3.1. Adres Sprzedawcy: Bytom 41-902, ul. Składowa 2, Polska

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@melver.pl

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 790 779 430

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 45 1050 1230 1000 0097 3497 4372

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00

4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itp.

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,

4. zainstalowany program FlashPlayer.

5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Telefon kontaktowy, adres email.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 3.

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1. zalogować się do Sklepu, (opcjonalnie);

7.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

7.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

7.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

7.5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

7.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bytom 41-902, ul. Składowa 2, Polska

8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

8.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

9.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 9.5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

9.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9.6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

9.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9.8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9.10. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres lub przesłane wiadomością e-mail pod adres Klienta w zależności od życzenia Klienta.

9.11. ODBIÓR PRZESYŁEK KURIERSKICH:

a. Zawartość przesyłki każdorazowo należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeżeli paczka jest uszkodzona lub zdekompletowana należy sporządzić przy kurierze protokół szkody.

b. List przewozowy należy zawsze podpisać czytelnie na każdym egzemplarzu i zapisać datę i godzinę odbioru.

c. W przypadku, gdy ilość otrzymanych opakowań jest inna niż zapisana w liście przewozowym, lub gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia (folia, taśma), notatkę należy także umieścić na każdym egzemplarzu listu przewozowego i sporządzić dodatkowo w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY.

9.12. Nieodebranie paczki za pobraniem obciąża klienta dodatkowymi kosztami związanymi z powrotem paczki do nas. Koszt powrotu paczki to 30zł dla towaru do 30kg i 50zł paczki powyżej 30kg. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki na nasze konto bankowe.

9.13. Wszelkie niezgodności w dostawie np. brak paragonu, faktury, gwarancji, akcesoriów i inne należy zgłaszać w terminie do 7 dni od dostawy przesyłki przez kuriera. Wszelkie niezgodności proszę zgłaszać e-mailowo.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. Bieg terminu określonego w ust. 10.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

10.4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt. 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10.7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11. REKLAMACJA I GWARANCJA

11.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

11.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

11.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

11.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11.5. Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze. Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii oraz o niezwłoczny kontakt z firma MELVER pisemnie lub telefonicznie pod numerm telefonu 790 779 430 w celu rozwiązania problemu. Spisanie protokołu musi nastąpić w dniu otrzymania dostawy.

11.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 3 niniejszego Regulaminu na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji jakościowej firma MELVER zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

12. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie firmy MELVER.

13. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient zgodnie z tabelą opłat firmy kurierskiej.

13.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

13.2. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez firmę MELVER.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

14.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

14.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

15.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

15.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

15.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu

b. przesyłki na zlecenie Administratora.

c. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

d. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

16.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Sprzedającego.

16.5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

17.1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

17.2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

17.3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

17.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne.

17.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

18. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane sprzedawcy:

 Nazwa firmy: MELVER

 Adres: ul. Składowa 2

 41-902 Bytom

 NIP: 6262639611

 Email: info@melver.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam. Że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towarów / numer faktury VAT / Numer zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..……………………………..

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru: 

……………………………………………………………………………………………………………..

Moje dane

 Imię I nazwisko: ………………………………………………………………………

 Adres …..………………………………………………………………………

 Data …………………………………….……………………………………

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

a. na numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………..

b. w inny sposób:

……………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data………………………………………. Podpis:…………………………………………………………

(jeśli formularz wysyłasz w wersji papierowej)

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Obraz
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Stan magazynu
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Kliknij poza, aby ukryć pasek porównania
Porównaj
Menu Kategorii Menu główne Dane kontaktowe
Czego szukasz w Melver?